UKE: zmiany w wybieraniu numerów krajowych

Z końcem września rozpocznie się ostatni etap wdrażania zmian w Planie Numeracji Krajowej. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej przypomina, że na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie planu numeracji krajowej dla publicznych sieci telefonicznych, wprowadzone zostaną zmiany w zasadach wybierania numeru  krajowego w Polsce. Zmiana polega na rozpoczęciu od dnia 30 września 2009 r. procesu związanego z likwidacją prefiksu krajowego „0" ze schematu wybierania numerów.

Oznacza to, że w okresie od dnia 30 września 2009 r. do dnia 15 maja
2010 r. przedsiębiorcy telekomunikacyjni będą stopniowo wprowadzać
zmiany w swoich sieciach i w tym okresie będą funkcjonować równolegle
dwa schematy wybierania – z cyfrą „0" i bez cyfry „0" przed numerem
krajowym. Nie oznacza to jednakże, że w początkowym okresie każda
centrala telefoniczna będzie zapewniała możliwość wybierania podwójnego
schematu połączenia. Podwójny schemat wybierania zapewnią centrale z
wdrożoną możliwością wybierania numeru krajowego bez cyfry „0".

Dla użytkownika stopniowe wprowadzanie przez przedsiębiorców
telekomunikacyjnych zmian na centralach telefonicznych oznacza, że po
30 września 2009 r. wybierając numer bez prefiksu krajowego „0" uzyska
połączenie jeśli jest dołączony do centrali, która zapewnia realizację
połączenia z wykorzystaniem obu schematów wybierania (tj. w okresie
przejściowym z prefiksem krajowym „0" i bez „0"). W przypadku wybrania
numeru z cyfrą „0" zapewniona będzie bezpłatna automatyczna informacja
słowna o zaistniałych zmianach, po której, zgodnie z zapisami
rozporządzenia, połączenie może zostać rozłączone.

Należy zaznaczyć, że nie każde wybranie numeru z cyfrą „0" będzie
gwarantowało usłyszenie stosownego komunikatu i rozłączenie połączenia.
Informacja słowna będzie dotyczyć stopniowo coraz większej części
takich wywołań – od co najmniej 1% na początku okresu przejściowego do
100% po jego zakończeniu; przy czym od dnia 1 stycznia 2010 r. będzie
to dotyczyć odpowiednio od 15% do 20% wywołań, natomiast od dnia 1
marca 2010 r. od 45% do 50% wywołań.

Likwidacja cyfry „0" ze schematu wybierania, a tym samym koniec okresu
przejściowego, nastąpi z dniem 15 maja 2010 r., zaś do dnia 15 stycznia
2011 r. nadal będzie zapewniona informacja słowna o zaistniałych
zmianach, po której połączenie będzie rozłączone.

Kolejną zmianą wprowadzoną Rozporządzeniem w sprawie Planu Numeracji
Krajowej wynikającą z likwidacji prefiksu krajowego „0" jest stopniowa
likwidacja cyfry „0" w prezentacji numeru, która ostatecznie nastąpi z
dniem 15 lutego 2010 r. Zmiana ta została wprowadzona m.in. w tym celu,
aby numer prezentowany na wyświetlaczu telefonu był zgodny ze schematem
wybierania realizowanym przez centralę telefoniczną obsługującą danego
użytkownika.

Dzięki rezygnacji z konieczności wybierania cyfry „0" przed numerem
krajowym użytkownicy uzyskują uproszczenie sposobu wybierania numerów w
połączeniach krajowych.

Dodaj komentarz