TP chce podnieść ceny

19 września 2007 0 przez Michał Tomaszkiewicz

Telekomunikacja Polska wystąpiła do Urzędu Komunikacji Elektronicznej o zmianę oferty ramowej połączenia sieci TP z sieciami innych operatorów (RIO).

TP chce, by stawki rozliczeń międzyoperatorskich oparte zostały na kosztach zatwierdzonych przez audyt regulacyjny zakończony w sierpniu bieżacego roku. Dotychczasowe stawki zostały ustalone na podstawie benchmarków przez
UKE, które kwestionowało kalkulacje kosztowe TP. Telekomunikacja dowodzi, że została w ten sposób zmuszona do
świadczenia usługi poniżej rzeczywistych kosztów.

23 sierpnia Telekomunikacja Polska przekazała do UKE zaudytowane sprawozdanie z rachunkowości regulacyjnej za rok 2006 oraz kalkulacji kosztów usług na 2007 rok wraz z Opinią z badania i Raportem Biegłego Rewidenta.

Audyt przeprowadził powołany przez Prezesa UKE biegły rewident Ernst &Young Audit, który wydał Opinię bez zastrzeżeń stwierdzającą, że sprawozdanie i wyniki kalkulacji kosztów zostały sporządzone zgodnie z prawem i zatwierdzoną przez Prezesa UKE Instrukcją rachunkowości regulacyjnej, Opisami kalkulacji kosztów i opisem przeszacowania środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.