UKE karze za wysokie opłaty

3 sierpnia 2006 0 przez Michał Tomaszkiewicz

Polkomtel, Polska Telefonia Cyfrowa, PTK Centertel oraz Telekomunikacja Polska ukarane za pobieranie opłaty zniechęcającej do przeniesienia numeru.

Za przeniesienie numeru telefonicznego przy zmianie operatora może być pobrana przez dotychczasowego dostawcę jednorazowa opłata określona w jego cenniku. Wysokość opłaty nie powinna zniechęcać użytkowników do skorzystania z tego uprawnienia, a więc została uzależniona od ich subiektywnej oceny. W celu sprawdzenia tej oceny Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej zlecił w lutym 2006 r. firmie TNS OBOP przeprowadzenie badań ankietowych, które objęły m.in. sprawdzenie, ile użytkownicy telefonii stacjonarnej i ruchomej są skłonni zapłacić za przeniesienie numeru do innego operatora.

Badaniami zostali objęci konsumenci – klienci indywidualni (próba reprezentatywna 1005 osób powyżej 15 roku życia) oraz firmy i instytucje – klienci biznesowi (próba reprezentatywna 400 firm i instytucji). Wyniki badań pokazują, że większość klientów indywidualnych jest skłonna zapłacić za przeniesienie numeru maksymalnie do 50 zł (w przypadku telefonii stacjonarnej 55% badanych, komórkowej 64% badanych).

Następnie Prezes UKE opublikował w dniu 28 marca 2006 r. na stronie internetowej UKE swoje stanowisko w sprawie wysokości opłat za przeniesienie przydzielonego numeru przy zmianie operatora. Zgodnie z tym stanowiskiem, zarówno w sieciach komórkowych, jak i stacjonarnych jednorazowa opłata za przeniesienie numeru przy zmianie operatora nie powinna być wyższa niż 50 zł. Jest to kwota, jaką użytkownicy są skłonni maksymalnie zapłacić za skorzystanie z uprawnienia, czyli kwota brutto.
Operatorzy jednak od dnia publikacji stanowiska Prezesa UKE do dnia wszczęcia postępowań administracyjnych w sprawie nałożenia kar nie podejmowali żadnych działań zmierzających do usunięcia naruszenia prawa i nadal pobierali opłaty w wysokości 122 zł brutto.

W związku z realizacją uprawnienia do przeniesienia przydzielonego numeru w sposób niezgodny z przepisami ustawy Prezes UKE decyzjami z 1 sierpnia 2006 r. ukarał:

– Polską Telefonię Cyfrową, która do dnia 31 maja 2006 r. pobierała opłatę zniechęcającą użytkowników – karą w wysokości 100 tys. zł (obecnie Spółka pobiera opłatę w wysokości 50 zł brutto);
– Polską Telefonię Komórkową Centertel, która nadal pobiera opłatę w wysokości 61 zł brutto – karą w wysokości 200 tys. zł;
– Telekomunikację Polską, która nadal pobiera opłatę w wysokości 61 zł brutto – karą w wysokości 200 tys. zł;
– Polkomtel, który zgodnie z cennikiem pobiera opłatę 120 zł brutto i wprowadził jedynie opłatę promocyjną w wysokości 50 zł brutto – karą w wysokości 300 tys. zł.