UOKiK sprawdził dostawców Internetu

13 lutego 2008 0 przez Michał Tomaszkiewicz

Ograniczanie odpowiedzialności za nienależyte wykonanie umowy, problemy z reklamacją – to naruszenia prawa stosowane przez dostawców Internetu.

Jak podaje GUS wzrasta liczba gospodarstw domowych posiadających dostęp do Internetu – w 2007 roku było ich ponad 40 proc. Jednocześnie z raportu rzeczników konsumentów wynika, że przybywa skarg na wadliwie wykonywane usługi, w tym na złą jakość. Skutkiem tego są częste przerwy w świadczeniu usług.

Stwierdzone przez Urząd naruszenia prawa dotyczą m.in. ograniczania odpowiedzialności za nienależyte wykonanie usługi. W umowach o dostawę Internetu zawieranych z konsumentami przedsiębiorcy ograniczają swoją odpowiedzialność np. do wysokości 1/30 opłaty abonamentowej, za każdy dzień w którym przerwa w świadczeniu usług trwała dłużej niż 12 godzin. Ponadto odpowiedzialność operatora nie może przekroczyć wartości dwumiesięcznej opłaty abonamentowej.

Zdaniem Prezesa UOKiK tego typu praktyki są niezgodne z prawem i niedopuszczalne. Warto zauważyć, że w odwrotnej sytuacji odpowiedzialność nie jest ograniczona – jeżeli konsument nienależycie wykonuje umowę przedsiębiorca może żądać odszkodowania w pełnej wysokości.

Prezes UOKiK kwestionuje także postanowienia, w których przedsiębiorcy zastrzegają sobie prawo do ograniczenia świadczenia usługi, uzasadniając to np. względami technicznymi, ekonomicznymi lub prawnymi. Zdaniem Urzędu może to spowodować sytuację, w której konsument nie będzie miał dostępu do Internetu, a zobowiązany będzie do wnoszenia opłat w pełnej wysokości. Tym samym przedsiębiorca może, wedle własnego uznania ograniczać słabszym uczestnikom rynku możliwość korzystania z części usług, do świadczenia których jest zobowiązany na mocy wiążącej strony umowy.

Ponadto przedsiębiorcy nie informują w umowach konsumentów o warunkach składania reklamacji. Zgodnie z przepisami jest to obowiązek, który zapewnia klientom źródło wiedzy na temat uprawnień oraz obowiązków, których dopełnienie skutkuje poprawnym złożeniem reklamacji. Zdaniem Prezesa Urzędu takie praktyki narażają konsumentów na negatywne konsekwencje wynikające z niewłaściwego reklamowania usługi.