Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego 2005

Urzędu Komunikacji Elektronicznej opublikował Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w 2005 roku.
Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego jest już trzecim takim raportem przygotowanym przez Regulatora. UKE dokłada wszelkich starań aby coroczne raporty stanowiły – zarówno dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych, jak i dla użytkowników
końcowych usług telekomunikacyjnych – rzetelne źródło wiedzy o stanie polskiego rynku telekomunikacyjnego.

Opracowanie powstało dzięki analizie unikalnego źródła informacji statystycznych, jakim są formularze sprawozdawcze
przesyłane corocznie bezpośrednio do UKE przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych. Ponadto do niektórych analiz wykorzystano ogólnodostępne raporty oraz opracowania zamówione w 2005 roku na potrzeby Urzędu.

Podsumowanie Raportu:

W roku 2005 nie zaszły zmiany, które można by uznać za bardzo istotne dla ogólnego obrazu rynku telekomunikacyjnego.

Patrząc na ogólnie ujęty rynek telefonii stacjonarnej nadal wyraźnie prowadzi na nim pod względem udziałów Telekomunikacja Polska S.A. i chociaż nadal utrzymuje się tendencja do powolnego wzrostu udziału innych operatorów, zarówno pod względem
osiąganych przychodów jak i pod względem takich kryteriów jak posiadane linie abonenckie czy czas trwania połączeń, pozycja operatora zasiedziałego jest nadal bardzo silna. Wprowadzenie odpowiednich regulacji w wyniku prowadzonych przez
Prezesa UKE postępowań w celu ustalenia czy na wskazanych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury rynkach występuje skuteczna konkurencja w przypadku wyznaczenia przedsiębiorcy o znaczącej pozycji rynkowej, powinno doprowadzić do zrównoważenia siły rynkowej operatora dominującego.

Rok 2005 nie przyniósł również znaczących obniżek cen za usługi telefonii stacjonarnej, choć pojawiły się nowe oferty, dostosowane do potrzeb użytkowników.

Rynek telefonii ruchomej w 2005 roku również nie zmienił się w istotny sposób, zapewne dopiero przyszły rok pokaże czy i jaki wpływ na ten sektor rynku będzie miało wejście na rynek nowego przedsiębiorcy telekomunikacyjnego P4. Struktura
udziałów, czy to pod względem czasu trwania czy liczby korzystających z usług operatora wyrównała się jeszcze bardziej w stosunku do roku 2004. Stopień penetracji nadal jednak rośnie i tendencja ta zapewne utrzyma się jeszcze przez kilka
następnych lat, zwłaszcza jeśli ceny tych usług ulegną dalszemu obniżeniu. W roku 2005 ceny typowego koszyka usług telefonii ruchomej nadal były powyżej wartości średniej europejskiej.

Dostęp do sieci Internet to również część rynku, której stymulacja wymaga wprowadzenia odpowiednich regulacji na poziomie hurtowym. Rok 2005 nie przyniósł istotnego wzrostu dostępności tych usług, niemniej jednak polski rynek odnotował
wzrost stopnia penetracji korzystania z Internetu.

Telekomunikacja Polska S.A. w 2005 roku nadal posiadała bardzo silną pozycję w segmencie rynku dzierżawy łączy. Nadal widoczna jest też znaczna przewaga spółki nad pozostałymi przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi działającymi na tym rynku, zarówno pod względem udziałów w przychodach z łączy dzierżawionych jak i udziałów w liczbie łączy dzierżawionych.

Podsumowując rok 2005 należy zwrócić uwagę na występujący jeszcze w wielu segmentach polskiego rynku telekomunikacyjnego brak wykształconego mechanizmu konkurencji. Nadal niezbędna jest ingerencja Regulatora w przypadku tworzenia ofert, zarówno hurtowych jak i detalicznych, przez działających na rynku przedsiębiorców telekomunikacyjnych.
Pełną treść Raportu o stanie rynku telekomunikacyjnego w 2005 roku w formacie pdf można pobrać z witryny UKE.

0 0 votes
Article Rating
Powiadomienia
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x