Nowe prawo telekomunikacyjne

Projekt nowelizacji prawa telekomunikacyjnego został skierowany do uzgodnień międzyresortowych.

Projekt zmian wprowadza nowe regulacje prokonsumenckie, w szczególności w celu zagwarantowania skuteczniejszej ochrony użytkowników zapewnia bardziej elastyczne metody rozstrzygania kwestii spornych. Wprowadza alternatywne metody rozstrzygania sporów zarówno pomiędzy przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi, jak i pomiędzy przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi a konsumentami.

W nowym projekcie ujęto zapisy dotyczące świadczenia usług telekomunikacyjnych, w tym włączające usługę poczty elektronicznej w zakres usług telekomunikacyjnych, co ma na celu objęcie użytkowników tej poczty ochroną przyznawaną abonentom telekomunikacyjnym.

W treści projektu uwzględniono potrzebę usprawnienia mechanizmów regulacyjnych jakimi posługuje się Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, w szczególności w zakresie kalkulacji kosztów i rachunkowości regulacyjnej, a także określania rynków właściwych. Zmiany dotyczące określania rynków właściwych związane są z zarzutami Komisji Europejskiej, która wielokrotnie podnosiła brak możliwości skutecznego odwołania się od rozstrzygnięcia w przedmiocie wyznaczenia rynku właściwego.
Projekt zawiera propozycje zmian innych ustaw w zakresie realizacji przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych obowiązków na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także zapisy dotyczące urządzeń radiowych, gospodarowania częstotliwościami radiowymi i opłat za częstotliwości.

Dodaj komentarz