Działania SIRGOW już widoczne

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego znacznie zmodyfikowało treść rozporządzenia w sprawie udzielania przez PARP pomocy finansowej z funduszy Unii Europejskiej małym i średnim firmom innowacyjnym.

Rozporządzenie zawiera istotną zmianę otwierająca nowe możliwości finansowania projektów inwestycyjnych w sektorze nowoczesnych technologii i innowacyjnych projektów ICT, w których struktura kosztów projektów jest zupełnie inna niż w branżach tradycyjnych. Inicjatorem zmiany – zniesienia zapisu ograniczającego możliwość uznania za wydatek kwalifikowany projektu koszt zakupu wartości niematerialnych i prawnych w wysokości zaledwie 25 % kosztów zakupu środków trwałych – był Zespół Parlamentarny Społeczeństwa Informacyjnego i Rozwoju Gospodarki Opartej na Wiedzy (SIRGOW).

Obecnie SIRGOW pracuje nad kolejnymi propozycja zmian i nowych zapisów, które będą rekomendowane do uwzględnienia w aktach prawnych dotyczących wsparcia ze środków unijnych w latach 2007-2013. Obowiązujące do tej pory zasady w istotny sposób ograniczały dostęp do środków pomocowych dla firm z sektora zaawansowanych technologii – szczególnie firmom małym i średnim.

Zespół organizuje cykl spotkań z przedstawicielami rządu, administracji państwowej i ekspertami, którzy przedstawiają swoje postrzeganie problemów z wdrażaniem Strategii Lizbońskiej oraz sposoby wyjścia z impasu w jakim znajduje się to przedsięwzięcie. Po zakończeniu spotkań zostanie opracowany raport zawierający podsumowanie rozmów, sprecyzowane zostaną strategia i program działania. Raport i dyskusja będzie przedmiotem konferencji, która będzie zorganizowana w I kwartale przyszłego roku.

Dodaj komentarz