TP vs UKE: punkt dla Telekomunikacji

Audyt zlecony przez UKE potwierdził prawidłowość i zgodność z prawem sprawozdania z rachunkowości regulacyjnej Telekomunikacji Polskiej za rok 2006 oraz kalkulacji kosztów usług TP na 2007 roku.

Audyt przeprowadził powołany przez Prezesa UKE biegły rewident Ernst &Young Audit, który wydał opinię bez zastrzeżeń stwierdzającą, że sprawozdanie i wyniki kalkulacji kosztów zostały sporządzone zgodnie z prawem i zatwierdzonymi przez Prezesa UKE: Instrukcją rachunkowości regulacyjnej, Opisami kalkulacji kosztów i opisem przeszacowania środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.

Opinia rewidenta daje TP mocny argument w sporze z UKE: Telekomunikacja będzie mogła podnieść części cen usług. Operator utrzymuje, że wyznaczone przez UKE stawki dla usług ramowych wymuszają na TP świadczenie ich poniżej kosztów własnych.

TP przekazała dziś do UKE zaudytowane sprawozdanie i wyniki kalkulacji kosztów wraz z Opinią z badania i Raportem Biegłego
Rewidenta. UKE może raport odrzucić.

Dodaj komentarz