TP: ograniczenia dla klientów zgodne z prawem

7 października 2006 0 przez Michał Tomaszkiewicz

Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznał, że Telekomunikacja Polska może świadczyć swoim klientom plan socjalny tp, zawierający ograniczenia w korzystaniu z usług innych operatorów.

SOKiK oddalił powództwo Stowarzyszenia Ochrony Praw Konsumentów Usług Telekomunikacyjnych. Uznał, że kwestionowane postanowienie regulaminu, w świetle którego zakazane było korzystanie z preselekcji w przypadku wyboru planu socjalnego tp, nie kształtuje uprawnień konsumenta w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami ani nie narusza interesu konsumentów.

Podobne orzeczenie zapadło niedawno przed sądem gospodarczym w sprawie z wniosku NOM dotyczącego domniemanego złamania ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji wskutek ograniczenia preselekcji w planie socjalnym tp.

Również Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów podjął niedawno decyzje niestwierdzające praktyk monopolistycznych w postępowaniach z wniosków Tele2 i Stowarzyszenia na Rzecz Ochrony Praw Konsumentów Usług Telekomunikacyjnych. W obu sprawach zarzuty także dotyczyły braku preselekcji w planie socjalnym tp.

TP wprowadziła plan socjalny z myślą o zapewnieniu usług telekomunikacyjnych osobom o niskich dochodach i w trudnej sytuacji materialnej. Zgodnie z polityką UE w zakresie dostępności usługi powszechnej, usługi telekomunikacyjne powinny być świadczone klientom na zasadach komercyjnych. Jeśli jednak pewnym grupom Klientów ceny oparte na kosztach uniemożliwiają dostęp do usług, to usługi mogą być im dostarczane na zasadach niekomercyjnych. Dostawcy takich usług muszą jednak mieć możliwość pokrycia kosztów ich świadczenia i dlatego w takich sytuacjach akceptowane są ograniczenia selekcji i preselekcji alternatywnych operatorów.