TP będzie ukarana również za BSA

Ostatnich dni bieżącego roku TP może nie wspominać zbyt dobrze – ledwo UKE zapowiedziało ukaranie operatora za zawyżone zdaniem urzędu dopłaty do wolnej neostrady, a już regulator krytycznie odnosi się do działań TP w sprawie Bitstream Access.
W dniach 29 listopada – 5 grudnia urząd przeprowadził w TP kontrolę wypełniania obowiązków wynikających z decyzji Prezesa UKE w sprawie BSA, w szczególności koncentrując się na sprawdzeniu czy projekty umów o dostępie, przedstawiane przez TP potencjalnym Operatorom Korzystającym, nie zawierają ograniczeń transferu danych podobnych do nakładanych przez TP na użytkowników indywidualnych usług realizowanych w technologii ADSL.

W wyniku kontroli stwierdzono, że:

– TP w umowach dotyczących świadczenia usługi BSA (w już podpisanych, ale także w negocjowanych) wprowadziła limity na ilość transferowanych danych, zgodne z limitami stosowanymi we własnej sieci dla usług ADSL;

– po wydaniu przez Prezesa UKE decyzji, która m. in. „modyfikowała definicję Opcji Usługi poprzez dookreślenie, że nie przewiduje ona ograniczeń w transferze danych podobnych do stosowanych przez TP na rynku detalicznym” TP podjęła działania w celu dostosowania własnej umowy do zapisów z decyzji, ale do dnia zakończenia kontroli nie znalazły one odzwierciedlenia w zawartych lub negocjowanych umowach. Podczas negocjacji aneksów do zawartych wcześniej umów TP zajmuje stanowisko, zgodnie z którym zapisy o ograniczeniu transferu danych powinny być utrzymane. Wszystkim zainteresowanym Operatorom Korzystającym po 4 października 2006 r. udostępniany był wzór umowy nie zawierający zapisów dostosowujących do nowej decyzji;

– do dnia zakończenia kontroli TP nie mogła wskazać terminu, w jakim będzie gotowa do przedstawienia potencjalnym Operatorom Korzystającym nowego wzoru umowy określającej warunki dostępu do lokalnej pętli abonenckiej poprzez dostęp do węzłów sieci telekomunikacyjnej na potrzeby sprzedaży usług szerokopasmowej transmisji danych (BSA) zgodnej z decyzją Prezesa UKE z dnia 4 października 2006 r.

W związku z tym Prezes UKE 27 grudnia zawiadomił o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie nałożenia na Telekomunikację Polską kary pieniężnej.

Dodaj komentarz