Sąd uchylił karę PTC

9 lutego 2008 0 przez Michał Tomaszkiewicz

Sąd Apelacyjny uchylił karę nałożoną na Polską Telefonię Cyfrową za stosowanie opłaty zniechęcającej klientów do przeniesienia numeru do innej sieci.

Sąd Apelacyjny w Warszawie rozpoznał apelację Polskiej Telefonii Cyfrowej od wyroku Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który oddalił odwołanie PTC od decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 1 sierpnia 2006 r. Decyzją tą Prezes UKE nałożył na PTC karę 100.000 zł za realizację uprawnienia do przeniesienia przydzielonego numeru w sposób niezgodny z przepisami art. 71 Prawa telekomunikacyjnego.

Sąd Apelacyjny po przeprowadzeniu rozprawy zmienił zaskarżony wyrok Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w całości i uchylił zaskarżoną decyzję o nałożeniu kary. Zasądził też od Prezesa UKE na rzecz PTC 630 zł tytułem zwrotu kosztów sądowych.

W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd Apelacyjny wskazał, iż Prezes UKE nie wykazał w decyzji, czy zaistniały przesłanki do nałożenia kary. Mianowicie nie wykazał, iż pobierana przez PTC opłata za przeniesienie numeru w kwocie 122 zł jest opłatą zniechęcającą użytkowników końcowych. Zdaniem Sądu opłata ta nie może być ustalana w oderwaniu od kosztów ponoszonych przez operatora.

Sąd Apelacyjny wskazał także na wadliwość opinii TNS OBOP, na której Prezes UKE oparł swoje ustalenia. Sąd wskazał, iż przyjęto wadliwą metodę badań (telefoniczną) oraz objęto badaniem użytkowników powyżej 15 roku życia. Zdaniem Sądu podważało to wiarygodność takiej opinii.

Wyrok jest prawomocny. Przysługuje od niego skarga kasacyjna.