Kara za regulamin PTC utrzymana

21 maja 2008 0 przez Michał Tomaszkiewicz

Sąd utrzymał w mocy karę nałożoną przez Prezesa UKE na Polską Telefonię Cyfrową za naruszenie obowiązków informacyjnych w stosunku do użytkowników końcowych przy zmianie regulaminu.

UKE nałożyło na PTC karę pieniężną w wysokości 2 000 000 zł za naruszenie obowiązku informacyjnego w stosunku do użytkowników końcowych. Naruszenie polegało na nie poinformowaniu abonentów o prawie wypowiedzenia umowy przy zmianie regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych dokonanej przez PTC.

Sąd wskazał, że najistotniejsze w niniejszej sprawie jest to, iż PTC opracowała regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych, który stanowi wzorzec umowy. Sąd podniósł przy tym, iż w regulaminie tym brakowało uregulowania w zakresie trybu reklamacyjnego, określonego przepisami obowiązującego prawa. Braki te, stwierdzone przez Prezesa UKE w zaleceniach pokontrolnych uznane zostały przez strony za zasadne i bezsporne. Sąd wskazał również, że PTC uwzględniła zalecenia pokontrolne w części, nie wykonała natomiast pozostałego żądania Prezesa UKE, zdaniem Sądu żądania wynikającego z treści obowiązujących przepisów prawa.

SOKiK wskazał, iż w jego ocenie dostawca publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych powiadamia abonenta o każdej zmianie w regulaminie z wyprzedzeniem co najmniej jednego okresu rozliczeniowego przed wprowadzeniem tych zmian w życie. Jednocześnie abonent powinien zostać poinformowany o prawie wypowiedzenia umowy w przypadku braku akceptacji zmian, a także o tym, że w razie skorzystania z tego prawa dostawcy publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych nie przysługuje roszczenie odszkodowawcze.