Anna Streżyńska odpowiada TP

Anna Streżyńska, prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, wydała oświadczenie odnoszące się do listu Fabio Colasantiego przytoczonego przez TP jako dowód na przekraczanie przez UKE uprawnień.

Telekomonikacja powołała się na treść listu Dyrektora Generalnego Społeczeństwa Informacyjnego i Mediów w Komisji Europejskiej podczas kwestionowania zasadności działań regulacyjnych TP oraz wytykania braku podstaw prawnych do wymierzenia stumilionowej kary za wiązanie neostrady.

Oryginalna treść listu wraz z polskim tłumaczeniem została opublikowana na witrynie UKE. Jak przekonuje Anna Streżyńska, TP wybiórczo dobrała cytat mający bronić jej racji i przemilczało zastrzeżenia poczynione przez Fabio Colasantiego.

Poniżej pełna treść oświadczenia:
Według informacji dostępnej w serwisie prasowym TP, a powtórzonej przez wszystkie ważne media prasowe i elektroniczne w Polsce, Pan Fabio Colasanti, DG Społeczeństwa Informacyjnego i Mediów uważa, że UKE wykracza poza swoje kompetencje podejmując swoje ostatnie działania regulacyjne wobec TP w zakresie cenników detalicznych. Działania te są rzekomo niezgodne z prawem europejskim. Ponadto, serwis prasowy TP sugeruje jakoby Komisja Europejska miała podjąć bliżej nieokreślone „kroki formalne” wobec UKE w tej sprawie.

Prezes UKE pragnie poinformować, że list Pana Fabio Colasantiego nie jest tak jednoznaczny w swej treści, jak to sugerują komunikaty TP. Przede wszystkim podkreśla on na wstępie, że jego list ma charakter nieformalny i niekoniecznie odzwierciedla oficjalny pogląd Komisji Europejskiej. Ponadto stwierdza, że jedynie Europejski Trybunał Sprawiedliwości ma uprawnienia do formułowania ostatecznych interpretacji przepisów prawa Wspólnoty.

W liście swym Pan Colasanti przedstawia zasady kontroli cenników operatorów o znaczącej pozycji rynkowej z punktu widzenia prawa europejskiego oraz stwierdza, że nie dostrzega podstawy prawnej dla zobowiązania ubiegania się o akceptację taryf detalicznych dla wszystkich świadczonych usług. Pan Colasanti, zastrzegając sobie prawo do podjęcia wszelkich formalnych działań, zamierza podnieść tę kwestię podczas kontaktowania się z polskim urzędem.

Mając na uwadze powyższe zastrzeżenia oraz podkreślenie przez Pana Fabio Colosantiego, iż jedynym organem do dokonywania wiążącej interpretacji prawa Wspólnotowego jest Europejski Trybunał Sprawiedliwości należy uznać pismo z dnia 8 września 2006r., jedynie za głos w dyskusji w powyższym zakresie, a nie oficjalne stanowisko Komisji Europejskiej mogące mieć wpływ na działania krajowego regulatora.

W związku z powyższym pragnę stwierdzić, co następuje:

Instrumenty regulacyjne oraz podejmowane przeze mnie w ostatnim czasie działania dążą do osiągnięcia celów, jakimi są wolna konkurencja oraz dobro konsumentów. Zamierzam w pełni je zrealizować, dlatego też nie wyobrażam sobie rezygnacji z takich instrumentów jak zatwierdzanie cenników operatorów zasiedziałych, o znaczącej pozycji rynkowej, w szczególności zważywszy na fakt, iż kompetencje do zatwierdzania tych cenników opieram wprost na postanowieniach ustawy Prawo telekomunikacyjne, których wykładnia nie budzi wątpliwości. Brak takiej kontroli może doprowadzić do wielu naruszeń prawa konsumentów i zasad uczciwej konkurencji. Prawo do kontroli cennika neostrady tp, z powodu którego TP wniosła skargę do Pana Colasantiego, jest szczególnie istotne w kontekście wymaganego przez UKE rozdzielenia neostrady od abonamentu. Nowa cena osobno oferowanej neostrady tp – zgodnie z deklaracjami TP – zostanie podniesiona o koszt utrzymania łącza. Prezes UKE musi mieć możliwość skontrolowania prawidłowości kalkulacji tak ukształtowanej ceny. Nieprzejrzystość kalkulacji cen wspólnie oferowanego abonamentu i neostrady tp stała się przyczyną nałożenia kary na TP w dniu 25 września 2006 r.

Ponadto, aby pomóc TP S.A. w zrozumieniu mechanizmów i ram prawnych, którymi kieruje się Prezes UKE w procesie wypełniania nałożonych na niego obowiązków ustawowych, wyjaśniam:

Do zakresu działania Prezesa UKE, stosownie do postanowień art. 192 ust. 1 pkt 1 Prawa telekomunikacyjnego, należy w szczególności: wykonywanie, przewidzianych Ustawą i przepisami wydanymi na jej podstawie, zadań z zakresu regulacji i kontroli rynków usług telekomunikacyjnych – w tym kontrola cenników świadczenia usług. Przedmiotowa kontrola ma na celu, w myśl wspomnianej ustawy, przede wszystkim:
– zapewnienie użytkownikom maksymalnych korzyści w zakresie różnorodności, ceny i jakości usług telekomunikacyjnych
oraz
– wspieranie równoprawnej i skutecznej konkurencji w zakresie świadczenia usług telekomunikacyjnych.
Prezes UKE dokonuje wspomnianej kontroli poprzez:
– analizę przedkładanego do zatwierdzenia projektu cennika (lub jego zmiany) pod kątem zgodności jego zapisów z przepisami Prawa telekomunikacyjnego, w zakresie m.in.:
§ ustalania cen usług na podstawie kosztów ich świadczenia,
§ kształtowania cen na podstawie przejrzystych, obiektywnych i niedyskryminujących kryteriów,
– i ewentualne zgłoszenie sprzeciwu wobec danego projektu cennika (lub jego zmiany), w przypadku, gdy jego postanowienia są sprzeczne z przepisami PT.

W dniu 8 maja 2006 r. została doręczona Telekomunikacji Polskiej S.A. decyzja z dnia 5 maja 2006 r. wyznaczająca Spółkę przedsiębiorcą zobowiązanym do świadczenia usługi powszechnej. Tym samym przestały obowiązywać TP przepisy przejściowe, na mocy których Spółka świadczyła usługę powszechną, a obowiązują przepisy dotyczące przedsiębiorcy wyznaczonego w trybie art. 82 PT. W zakresie cenników, na mocy art. 91 ust.2 PT, przedsiębiorca wyznaczony jest obowiązany do przedkładania Prezesowi UKE projektu cennika usługi powszechnej lub jego zmian w terminie 30 dni przed dniem wprowadzenia w życie jego postanowień.

Jednocześnie na mocy art. 221 ust. 1 pkt 1) TP jako przedsiębiorca telekomunikacyjny, który przed dniem wejścia w życie ustawy z 16 lipca 2004 r. PT była operatorem o znaczącej pozycji rynkowej w zakresie świadczenia usług telefonicznych świadczonych w stacjonarnych publicznych sieciach telefonicznych, w zakresie cenników jest obowiązana, na mocy art. 46 ust. 3 pkt 4 PT, do przedstawiania Prezesowi UKE do zatwierdzenia cennika lub regulaminu świadczenia usług. Przepis ten nie został ograniczony do usługi powszechnej, a zatem dotyczy on wszystkich usług świadczonych przez operatora o znaczącej pozycji rynkowej. Przepisy z art. 221 ust. 1 stosuje się do dnia uprawomocnienia się odpowiednich decyzji, o których mowa w art. 25, w tym przypadku decyzji nakładających obowiązki na operatora o znaczącej pozycji na rynkach detalicznych. Obecnie w UKE trwa proces analiz rynkowych w zakresie rynków detalicznych i w najbliższym czasie po dopełnieniu obowiązujących procedur zostaną przez Prezesa UKE wydane odpowiednie decyzje. Do czasu ich wydania niezbędne jest podejmowanie przez Prezesa UKE zgodnych z prawem działań mających, na celu dobro konsumentów i rozwój konkurencji, co należy do podstawowych zadań Regulatora.

W sprawie tej mam także określone zastrzeżenia do postępowania DG Społeczeństwa Informacyjnego i Mediów. Zgodnie z zasadą transparentności, dostęp do informacji w tej sprawie powinny mieć co najmniej wszystkie strony – taką niewątpliwie jest UKE, a biorąc pod uwagę istotny interes społeczny z nią związany, także opinia publiczna. Tymczasem Komisja Europejska zaniechała przesłania polskiemu regulatorowi zarówno listu TP jak i własnego, skierowanego do TP, ponadto, o całej sprawie dowiedziałam się z informacji prasowych, a dopiero w drugiej kolejności od samej TP, która pismo Pana Colasantiego, po jego nagłośnieniu, przesłała do UKE. Ponieważ Komisja nie wysłuchała stanowiska regulatora krajowego, nie byłam w stanie przedstawić KE i bronić własnego stanowiska.

Prezentując swoje stanowisko, DG Społeczeństwa Informacyjnego i Mediów pozwala na taką interpretację jego osobistego komentarza do poruszanej sprawy, która umożliwia TP prezentowanie jego stanowiska jako stanowiska KE i podważanie w ten sposób legalności podejmowanych przeze mnie działań, przez co wprowadza istotny stopień niepewności prawnej na rynku telekomunikacyjnym. W najlepszym wypadku oznacza to wydłużenie procedur regulacyjnych i odroczenie realizacji wynikających z tego korzyści dla konsumentów usług telekomunikacyjnych.

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej
Anna Streżynska

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *