Alternatywni operatorzy zrzucą się na TP

2 lipca 2007 0 przez Michał Tomaszkiewicz

Telekomunikacja Polska skierowała do Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej wniosek o przyznanie dopłaty do poniesionych przez Spółkę kosztów świadczenia usługi powszechnej.
Wniosek dotyczy dopłaty do kosztów za okres od 8 maja 2006 do 31 grudnia 2006.

Zakres świadczonej usługi powszechnej obejmuje: przyłączenie pojedynczego zakończenia sieci w głównej lokalizacji abonenta z wyłączeniem sieci cyfrowej z integracją usług, zwanej „ISDN”; utrzymanie łącza abonenckiego z zakończeniem sieci, o którym mowa w punkcie pierwszym w gotowości do świadczenia usług telekomunikacyjnych; połączenia telefoniczne krajowe i międzynarodowe, w tym do sieci ruchomych, obejmujące także zapewnienie transmisji dla faksu oraz transmisji danych, w tym połączenia do sieci Internet; udzielanie informacji o numerach telefonicznych oraz udostępnianie spisów abonentów; świadczenie udogodnień dla osób niepełnosprawnych; świadczenie usług telefonicznych za pomocą aparatów publicznych.

Przedsiębiorcy wyznaczonemu do świadczenia usług powsechnyh przysługuje dopłata do kosztów świadczenia usługi powszechnej, w przypadku ich nierentowności. Dopłatę ustala Prezes UKE w wysokości kosztu netto świadczenia usługi wchodzącej w skład usługi powszechnej i dotyczy tylko tych kosztów, które przedsiębiorca wyznaczony nie poniósłby, gdyby nie miał obowiązku świadczenia usługi powszechnej.

Do udziału w pokryciu dopłaty do kosztów usługi powszechnej są zobowiązani przedsiębiorcy telekomunikacyjni, których przychód z działalności telekomunikacyjnej przekroczył 4 miliony złotych w roku kalendarzowym, za który przysługuje dopłata. Wysokość udziału danego przedsiębiorcy w pokryciu dopłaty nie może przekroczyć 1% jego przychodów. Kwotę udziału poszczególnych przedsiębiorców w pokryciu dopłaty ustala Prezes UKE w drodze decyzji.