30 mln zł kary dla TP

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej nałożył na Telekomunikację Polską karę pieniężną w wysokości 30 mln zł za niewykonywanie „Oferty ramowej TP o dostępie telekomunikacyjnym w zakresie połączenia sieci”.

Oferta wprowadzona decyzjami Prezesa UKE dotyczy usług międzysieciowych rozliczanych na zasadzie zryczałtowanej. Rozporządzenia UKE pochodzą z 4 lipca i 24 sierpnia 2006, TP przedstawiło swoją ofertę – niezgodną z decyzjami UKE – w połowie listopada 2006.

Wprowadzenie rozwiązań Prezesa UKE w ofercie RIO miało na celu zapewnienie zasady skutecznej konkurencji na rynku telekomunikacyjnym poprzez umożliwienie również operatorom alternatywnym przygotowania ryczałtowych ofert detalicznych, konkurencyjnych w stosunku do proponowanych przezTP. Stwierdzone naruszenia w sposób zasadniczy utrudniają realizację nadrzędnego celu regulacyjnego, polegającego na zapewnieniu konsumentom maksymalnych korzyści w zakresie różnorodności, ceny i jakości usług telekomunikacyjnych.

Od decyzji Prezesa UKE o nałożeniu kary TP przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, składane za pośrednictwem Prezesa UKE, w terminie dwutygodniowym od dnia doręczenia decyzji.

Dodaj komentarz