Janosik wywalczył KSI MAIL

21 lipca 2007 0 przez Michał Tomaszkiewicz

Od dzisiaj z ZUS można komunikować się z wykorzystaniem alternatywnych do Płatnika programów – przełom został osiągnięty dzięki uporowi Sergiusza Pawłowicza, autora Janosika.
ZUS został zmuszony przez sąd do udostępnienia specyfikacji protokołu, który jest wykorzystywany do przesyłania do ubezpieczyciela dokumentów. Walka autorów Janosika o dostep do tej inforamcji trwała 5 lat i cztery miesiące.

Dzisiaj dodatkowo weszły w życie nowe przepisy o informatyzacji kraju, nakładające na ZUS odgórnie obowiązek równego traktowania wszystkich platform systemowych. Artykuł 47a ustęp 7 ustawy o systemie ubezpieczeń stanowi:

„Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji, określi, w drodze rozporządzenia, wymagania, jakie muszą spełnić płatnicy składek przekazujący dokumenty, o których mowa w ust. 1, w formie dokumentu elektronicznego poprzez transmisję danych, uwzględniając potrzebę zapewnienia warunków niezbędnych dla prawidłowego przekazywania dokumentów oraz zasadę równego traktowania wszystkich powszechnie używanych w kraju systemów operacyjnych, a także potrzebę umożliwienia, wszystkim podmiotom obowiązanym do przekazywania dokumentów elektronicznych, stosowania oprogramowania dostosowanego do używanych platform systemowych bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów licencyjnych”

Specyfikację protokołu KSI MAIL można znaleźć – w formie skanów – na witrynie kancelarii prawnej, która reprezentowała Sergiusza Pawłowskiego: www.kancelaria-lodz.pl.