ZUS wyda miliony na Vistę

20.000 licencji na Microsoft Office 2003 PL Standard, 5.000 licencji na Microsoft Office 2003 PL Professional, 25.000 licencji na „uaktualnianie systemu operacyjnego Microsoft Windows, do wersji najbardziej aktualnej” – ZUS zmienia oprogramowanie.
Termin nadsyłania ofert minął 1 lutego bieżącego roku. Pod uwagę brani są dostawcy, którzy „wykonali lub wykonują w ciągu ostatnich 3 lat, przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego minimum jedną dostawę licencji na zintegrowany pakiet oprogramowania biurowego wraz z minimum jednoroczną opieką serwisową o wartości łącznej co najmniej 10 milionów złotych z podatkiem VAT”.

ZUS daje też szansę pakietom biurowym innym niż MS Office, publikując wymagania dotyczące równoważności. Dla wersji Professional brzmią one:

– Zintegrowany pakiet oprogramowania biurowego, składający się z co najmniej edytora tekstu, arkusza kalkulacyjnego, programu do prowadzenia prezentacji, klienta poczty elektronicznej do serwera MS Exchange w wersji co najmniej 5.5 ,lokalnej bazy danych umożliwiających otwieranie, edycję i zapis dokumentów w formatach .doc Microsoft Word, .xls Microsoft Excel , .ppt Microsoft Power Point , .mdb Microsoft Access;

– Zintegrowany pakiet oprogramowania biurowego umożliwiający tworzenie, wykonywanie i edycję makr oraz aplikacji zapisanych w języku Visual Basic for Application w dokumentach .xls Microsoft Excel, .doc Microsoft Word, .mdb Microsoft Access;

– Elementy pakietu oprogramowania biurowego muszą mieć wbudowany język programowania umożliwiający automatyzację pracy z dokumentami, a w szczególności:

a) Sterowanie przebiegiem programu w tym tworzenie konstrukcji warunkowych i pętli;
b) Przekazywanie parametrów z i do innych aplikacji oraz programów wchodzących w skład pakietu
c) Obsługę błędów (składniowych, kompilacji, logicznych i wykonania), również możliwość implementacji własnego mechanizmu obsługi błędów i wyjątków.


– Pakiet biurowy posiadający aplikację do tworzenia i obsługi relacyjnych baz danych obsługującą formaty danych, takie jak Extensible Markup Language (XML), OLE, Open Database Connectivity (ODBC), oraz umożliwiający przyłączanie tabel z arkuszy kalkulacyjnych w formacie .xls Microsoft Excel, baz danych w formacie .mdb Microsoft Access , źródeł danych ODBC, oraz baz danych Microsoft SQL Server w wersji 7.0 i późniejszych;

– Wszystkie elementy pakietu biurowego muszą być w wersji polskiej i obsługiwać pisownię języka polskiego;


– Aplikacja bazodanowa musi umożliwiać tworzenie tzw. runtime’ów, czyli środowisk uruchomieniowych użytkownika (z formularzami, raportami itd.) niewymagającymi instalacji całego pakietu aplikacji na komputerze użytkownika;

– Aplikacja pocztowa będąca częścią pakietu musi mieć możliwość współpracy z serwerem pocztowym MS Exchange Server w wersji 5.5 i późniejszych w zakresie następujących usług:

a) Obsługa kalendarza w wersji sieciowej;
b) Prowadzenie ewidencji zadań z możliwością ich delegowania do innych użytkowników pracujących z oferowanym oprogramowaniem a także z już istniejącym w Zakładzie oprogramowaniem MS Outlook 97 i MS Outlook 2003;
c) Możliwość zapraszania na spotkania w trybie bezpośredniego wyboru z Globalnej Księgi Adresowej serwera MS Exchange w wersji co najmniej 5.5;
d) Możliwość potwierdzania spotkań i odzwierciedlanie potwierdzeń w zapisach kalendarza.

dokumentacji przetargu można także znaleźć wymogi równoważności dla pakietu biurowego MS Office 2003 PL Standard.

„Wraz z uzyskaniem ww. licencji na użycie 25.000 sztuk oprogramowania biurowego Microsoft Office 2003 PL lub równoważnego, Wykonawca dostarczy 100 kompletów nośników z wersją instalacyjną Professional oraz 300 kompletów nośników oprogramowania w wersji Standard, lub równoważnych, wraz z kompletem kluczy aktywacyjnych. Zamawiający nabywa prawo do użytkowania oprogramowania z dniem zawarcia umowy” – czytamy w dokumentacji.

ZUS wymaga także kompleksowego wsparcia technicznego dla zakupionego oprogramowania:

– Dostęp do usług pomocy technicznej świadczonych przez Internet przez producenta oprogramowania;

– Dostęp do moderowanych grup dyskusyjnych oraz subskrypcja (CD i DVD) z materiałami dotyczącymi porad technicznych;

– Dostęp do interaktywnych kursów wykorzystujących pokazy multimedialne, animacje i ćwiczenia sprawdzające;

– Karnety szkoleniowe na autoryzowane szkolenia na min 160 dni szkoleniowych na wybrane szkolenia w autoryzowanych przez producenta oprogramowania centrach szkoleniowych;

– Narzędzie dla administratorów pozwalające na tworzenie własnych rozwiązań automatyzujących wdrażanie i aktualizację systemów operacyjnych na stacjach roboczych.

Dodaj komentarz