TP nie zrezygnuje z dopłat

27 września 2007 0 przez Michał Tomaszkiewicz

Telekomunikacja Polska złożyła dziś do Urzędu Komunikacji Elektronicznej wniosek o ponowne rozpatrzenie przez regulatora decyzji odmawiającej firmie przyznania dopłaty do kosztów związanych ze świadczeniem usługi powszechnej.

Podstawą wcześniejszej decyzji odmownej był zdaniem UKE brak możliwości oceny zasadności wniosku w oparciu o przedstawione przez firmę dokumenty. TP deklarowała wolę przekazania wszelkich dokumentów pomocnych dla rozstrzygnięcia sprawy, jednak regulator nie zwrócił się o przedstawienie żadnych dodatkowych danych, tylko wydał decyzję odmowną. Oznacza to według TP, że operator zmuszony jest świadczyć usługę powszechną poniżej kosztów i nie otrzyma przysługującej z tego tytułu dopłaty.

TP wniosła dziś o ponowne rozpatrzenie sprawy dopłaty. Firma w swoim wniosku wskazała, że pomimo wymogów przewidzianych przez Kodeks postępowania administracyjnego i Prawo telekomunikacyjne, UKE nie uzupełnił materiału dowodowego w sposób pozwalający mu na rozstrzygnięcie sprawy. Decyzja o nie przyznaniu dopłaty opierała się m.in. na analizie biegłego rewidenta, która jednak dotyczyła tylko oceny, czy przesłana przez TP dokumentacja jest wystarczająca, a nie czy przyznanie dopłaty jest właściwe. To w ocenie firmy budzi dodatkowe wątpliwości, co do prawidłowości decyzji regulatora.

Wnosząc o ponowne rozpatrzenie sprawy, TP zwróciła się do UKE o przeprowadzenie pełnego postępowania dowodowego, w tym m.in. o zapoznanie się ze wszystkimi systemami księgowymi firmy i zawartymi w nich danymi w celu otrzymania informacji, które są potrzebne do merytorycznej oceny sprawy.