SOKiK o powołaniu Prezesa UKE

10 lipca 2007 0 przez Michał Tomaszkiewicz

Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów potwierdził ważność decyzji wydanych przez Prezesa UKE Annę Streżyńską.

W dniu 6 lipca 2007 r. odbyło się ogłoszenie wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie z odwołania Polskiej Telefonii Komórkowej Centertel Sp. z o.o. na decyzję Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 20 lipca 2006 r. Zaskarżona decyzja dotyczyła ustalenia pozycji znaczącej PTK Centertel na rynku świadczenia usługi zakańczania połączeń głosowych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej i nałożenia na Spółkę określonych w decyzji obowiązków regulacyjnych.

Na mocy tej decyzji wydanej dla PTK Centertel, jak również analogicznych decyzji wydanych dla Polkomtela oraz dla Polskiej Telefonii Cyfrowej, Prezes UKE już dwukrotnie obniżył stawki za zakańczanie połączeń w sieciach komórkowych (tzw. MTR – Mobile Termination Rates). Doprowadziło to m.in. do obniżki cen detalicznych za połączenia z telefonów stacjonarnych do sieci komórkowych (obniżka połączeń F2M – Fixed to Mobile).

Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oddalił odwołanie PTK Centertel. W motywach ustnych SOKiK wskazał, iż podnoszony przez PTK Centertel zarzut rażącego naruszenia prawa poprzez wydanie decyzji przez osobę powołaną z naruszeniem przepisów prawa nie jest przekonywujący i nie zasługuje na uwzględnienie. Sąd podniósł, iż decyzja, została podpisana przez osobę, która powołana została przez organ do tego upoważniony (Prezesa Rady Ministrów) mocą przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Zdaniem Sądu fakt ewentualnych uchybień proceduralnych przy powołaniu Prezesa UKE nie powoduje jednak nieważności decyzji.

Ponadto Sąd stwierdził, iż podnoszone przez PTK Centertel zarzuty naruszenia przepisów prawa procesowego, jak też przepisów prawa materialnego, nie zasługują na uwzględnienie. Postępowanie przed SOKiK jest sądowym postępowaniem pierwszoinstancyjnym, stąd zgodnie z rolą sądu SOKiK bada wszechstronnie sprawę od początku, rozważając całokształt materiału i wszelkie istotne okoliczności sprawy. Sąd uznał, iż materiał dowodowy jest wystarczający do zbadania sprawy i przyjął wszystkie argumenty Prezesa UKE zawarte w odpowiedzi na odwołanie PTK Centertel.