Skarga na wyniki przetargu oddalona

15 listopada 2007 0 przez Michał Tomaszkiewicz

Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną PTK Centertel na ogłoszenie wyników przetargu na trzy rezerwacje GSM 1800.

13 listopada 2007 odbyła się rozprawa przed Naczelnym Sądem
Administracyjnym w sprawie ze skargi kasacyjnej Polskiej Telefonii
Komórkowej Centertel od postanowienia Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego (WSA). Postanowieniem tym WSA odrzucił skargę PTK
Centertel na akt Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, którym było
ogłoszenie w dniu 15 maja 2006 r. wyników postępowania przetargowego na
trzy rezerwacje częstotliwości z zakresu 1710-1730 MHz i 1805-1825 MHz
na obszarze całego kraju z przeznaczeniem na budowę ruchomej publicznej
sieci telefonicznej o strukturze komórkowej, zgodnie ze standardem GSM
1800.

Oferta PTK Centertel nie uzyskała minimum kwalifikacyjnego wymaganego w
tym przetargu, a na akt ogłoszenia wyników przetargu Spółka wniosła
skargę do WSA. Sąd ten skargę odrzucił z uwagi na niedopuszczalność
zaskarżenia aktu lub czynności organu administracji publicznej, w
drodze którego nie następuje ustalenie, stwierdzenie lub potwierdzenie
(albo ich odmowa) uprawnienia lub obowiązku określonego przepisami
prawa administracyjnego.

Naczelny Sąd Administracyjny również oddalił skargę kasacyjną PTK
Centertel. W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd podzielił stanowisko
WSA. Wskazał, że ogłoszenie wyników postępowania przetargowego jest
czynnością techniczną, polegającą na przekazaniu przez Prezesa UKE do
publicznej wiadomości wyników ustaleń komisji przetargowej. Akt ten nie
kreuje dla strony żadnego uprawnienia czy obowiązku, nie mieści się
zatem w zakresie przedmiotowym art. 3 § 2 pkt 4 ustawy o postępowaniu
przed sądami administracyjnymi wymieniającym rodzaje aktów
podlegających zaskarżeniu w drodze sądowej.

Orzeczenie jest prawomocne.