Rekordowy rok Comarchu

Przychody Comarchu ze sprzedaży osiągnęły w 2006 roku poziom 492 mln zł (11% wzrostu), a zysk operacyjny wzrósł o 68% do 46 mln zł.

Równocześnie ze wzrostem wyników, Comarch znacząco poprawił rentowność operacyjną, która wyniosła w 2006 roku 9,4% w porównaniu z 6,2% w roku 2005. Istotnej poprawie uległa także rentowność netto, która wyniosła w 2006 10,8% w porównaniu z 6,3% w 2005.

Niezwykle istotny i pozytywny dla spółki był wzrost sprzedaży usług i licencji własnych, o łączną kwotę 72 mln zł, co spowodowało, że udział sprzedaży usług i licencji własnych w sprzedaży ogółem wzrósł z roku na rok z 55% do 65%. Warty odnotowania jest także stały wzrost udziału eksportu w sprzedaży. W 2006 roku wyniósł on 20% w porównaniu do 15 procent w roku poprzednim.

Poprawa rentowności Comarch została osiągnięta w warunkach bardzo znaczącego wzrostu zatrudnienia i presji na wzrost wynagrodzeń w sektorze IT. Na koniec grudnia 2006 Grupa Comarch zatrudniała 2464 osób, to jest o 628 osób więcej niż na początku roku.

„Comarch szósty rok z rzędu odnotował bardzo dobre wyniki finansowe. Jestem zadowolony z tego, że firma rozwija się tak dynamicznie zarówno na polskim rynku, jak i za granicą. W tym roku przychody Comarch z eksportu po raz pierwszy wyniosły prawie 100 mln zł. Stan portfela zamówień na 2007 rok pozwala wnioskować, że dynamiczny rozwój firmy będzie kontynuowany. Celem spółki w 2007 roku jest dalszy rozwój przy kontynuacji inwestycji zarówno w kapitał ludzki jak i w innowacyjne produkty” – mówi Profesor Janusz Filipiak, Prezes Comarch SA.
W czwartym kwartale 2006 roku Comarch osiągnął zysk operacyjny w wysokości 18 mln zł, odnotowując tym samym wzrost o 20%. Zysk netto prawie podwoił się i osiągnął wartość 23 mln zł. Wartość przychodów ze sprzedaży wyniosła w czwartym kwartale 2006 r. 183 milionów zł i była nieznacznie niższa niż w czwartym kwartale 2005, co wynikało z braku kontraktów na dostawy sprzętu komputerowego do szkół.

Portfel zamówień na rok bieżący wynosił na koniec lutego 2007 roku 294 mln zł i był o ponad 40% wyższy niż w analogicznym okresie w 2006 roku. Udział kontraktów zagranicznych w przychodach pozostaje wciąż na wysokim 20 procentowym poziomie.

Dodaj komentarz