Raport finansowy: ile miliardów zarobiła Telekomunikacja?

Grupa TP przekazała warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych sprawozdanie finansowe za 2006 rok – ile i na czym zarobiła TP i jakie ma plany na bieżący rok?

Jak podkreśla TP, sprawozdanie zostało przekazane 6 tygodni wcześniej niż miało to miejsce z analogicznymi dokumentami przed rokiem.

„Mimo presji ze strony regulatora oraz rosnącej konkurencji przyjęty przez Grupę TP model biznesowy skutkował w 2006 roku wynikami powyżej oczekiwań, co spowodowało odwrócenie obserwowanego w 2005 roku trendu spadkowego i wzrost całkowitych przychodów o 1,5% do poziomu 18,6 mld zł” – czytamy w komunikacie spółki

Marża operacyjna brutto pozostała na poziomie 44,2%. Wolne przepływy pieniężne na poziomie 4,1 mld zł, generowane przez działalność operacyjną pomniejszone o wydatki inwestycyjne na środki trwałe, stanowiły 22,2% przychodów, co oznacza 3% wzrost w porównaniu do 2005. Najważniejszym czynnikiem wzrostu był nadal wzrost przychodów z usług telefonii komórkowej – o 17,3% w skali roku.

Wybrane dane finansowe Grupy TP
Kryterium 2006 2005 zmiana
Przychody netto 18,625 mld zł 18,342 mld zł +1,5%
Marża operacyjna brutto (GOM) 8,239 mld zł 8,113 mld zł +1,6%
GOM (jako % sprzedaży) 44,2% 44,2%
Zysk netto przypisany akcjonariuszom TP SA 2,094 mld zł 2,216 mld zł -5,5%
Suma aktywów 32,736 mld zł 35,330 mld zł -7,3%
Kapitały własne razem 18,103 mld zł 17,394 mld zł +4,1%
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 7,225 mld zł 7,220 mld zł +0,1%

W 2006 roku, pomimo postępującej liberalizacji, TP utrzymała pozycję lidera na rynku telefonii stacjonarnej. Jednakże przychody z usług telefonii stacjonarnej znajdowały się pod presją zarówno ze względu na zjawisko zastępowania telefonii stacjonarnej przez komórkową jak i postępującą liberalizację rynku oraz konkurencję cenową.

Segment przesyłu danych, włączając dostęp do Internetu, zyskuje coraz większe znaczenie w obszarze telefonii stacjonarnej. W 2006 roku przychody z tego segmentu stanowiły około 12% całkowitych przychodów Grupy TP. W ubiegłym roku Grupa TP zanotowała dalszy dynamiczny rozwój w segmencie usług szerokopasmowych. Liczba klientów szerokopasmowego dostępu do Internetu wzrosła na koniec 2006 roku do 1,7 mln, tj. o prawie 47% (co było zgodne z celem rocznym). Klienci usług szerokopasmowych TP stanowią obecnie 17% wszystkich klientów telefonii stacjonarnej.


2006 rok przyniósł dalszy rozwój rynku telefonii komórkowej w Polsce. Na koniec roku, wskaźnik penetracji dla kart SIM wynosił 96,5%, a liczba użytkowników telefonów komórkowych wzrosła do 36,8 mln, tj. o 26% w porównaniu ze stanem na koniec 2005 roku. Coraz więcej gospodarstw domowych i osób fizycznych decyduje się na korzystanie wyłącznie z telefonów komórkowych, rezygnując z opłacania abonamentu za telefon stacjonarny. W 2006 roku dzięki dynamicznym działaniom handlowym, liczba klientów usług telefonii komórkowej Grupy TP zwiększyła się o 2,6 mln, co stanowi rekordową liczbę aktywacji netto.

W warunkach silnej konkurencji, PTK Centertel utrzymał wiodącą pozycję na rynku telefonii komórkowej, z udziałem w rynku na poziomie 34% (pod względem liczby klientów).


W 2006 roku, Grupa TP osiągnęła imponujące wyniki pod względem aktywacji netto, a jednocześnie udało się zmniejszyć średni koszt pozyskania abonenta (SAC) do 135 zł, tj. o 15% w porównaniu z rokiem 2005.


Przychody ze sprzedaży Grupy TP w 2006 roku wyniosły 18.625 mln zł i były o 283 mln zł wyższe w porównaniu do roku poprzedniego. Podstawowym źródłem przychodów Grupy jest sprzedaż usług telefonii stacjonarnej. W 2006 roku stanowiły one 46,8% przychodów ze sprzedaży zrealizowanych przez Grupę. W stosunku do danych porównywalnych odnotowano zmniejszenie tych przychodów przy jednoczesnym wzroście wartości przychodów z tytułu sprzedaży usług telefonii komórkowej, przychodów z tytułu rozliczeń z innymi operatorami oraz przychodów ze sprzedaży usług przesyłu danych (przede wszystkim przychody ze sprzedaży usług szerokopasmowego dostępu do Internetu).

Koszty operacyjne w 2006 roku wyniosły 15.258 mln zł i były wyższe w porównaniu do 2005 roku o 743 mln zł. Główne wzrosty zostały odnotowane w obszarze kosztów usług obcych w wysokości 467 mln zł i wynikały z wyższych wydatków na pozyskanie nowych i utrzymanie obecnych klientów w szczególności w sektorze telefonii komórkowej. Jednocześnie odnotowano oszczędności w obszarze kosztów pracy w kwocie 29 mln zł. Po uwzględnieniu wzrostu kosztów restrukturyzacji zysk operacyjny Grupy za 2006 rok był niższy o 460 mln zł w stosunku do danych porównywalnych i wyniósł 3.367 mln zł.

Koszty finansowe netto w 2006 roku były niższe o 213 mln zł w stosunku do roku poprzedniego, co wynika przede wszystkim z niższych kosztów odsetkowych będących następstwem spłaty zadłużenia oraz pozytywnego wpływu wycen instrumentów zabezpieczających dług Grupy Kapitałowej.

Po uwzględnieniu wyższych o 177 mln zł obciążeń podatkowych w porównaniu do 2005 roku Grupa wypracowała zysk netto w wysokości 2.096 mln zł. W roku poprzednim Grupa wypracowała zysk netto w wysokości 2.520 mln zł. W związku ze zwiększeniem udziałów TP w PTK Centertel do 100% w drugiej połowie 2005 roku, w 2006 roku skonsolidowany wynik netto Grupy Kapitałowej przypisany akcjonariuszom TP był niższy tylko o 122 mln zł i wyniósł 2.094 mln zł, co stanowi 1,50 zł na akcję w 2006 roku w porównaniu do 1,58 na akcję w 2005 roku.

Solidna sytuacja finansowa Grupy TP umożliwiła Zarządowi sformułowanie polityki dystrybucji środków pieniężnych. Przyjęta przez TP polityka dystrybucji środków pieniężnych akcjonariuszom ma zapewnić atrakcyjny zwrot, przy uwzględnieniu następujących uwarunkowań:

– niepewność otoczenia regulacyjnego;
– nasilenie konkurencji na rynkach, na których TP prowadzi działalność;
– elastyczność zasobów niezbędna do utrzymania wzrostu przy zachowaniu rentowności: nakłady inwestycyjne oraz inwestycje zewnętrzne zwiększające wartość;
– dyscyplina finansowa konieczna do utrzymania oceny ratingowej na obecnym poziomie BBB+/Baa1.

Wyniki Spółki na koniec 2006 roku, umożliwiają rekomendowanie Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy zatwierdzenia dystrybucji środków pieniężnych w łącznej wysokości 2.660 mln zł (tj. równowartość 1,9 zł na jedną akcję), w tym:

– dywidendy zwykłej w wysokości 1.960 mln zł (tj. 1,4 zł na jedną akcję), płatnej w gotówce w pierwszej połowie 2007 roku;
– jednorazowej dystrybucji dodatkowych środków pieniężnych w wysokości 700 mln zł (tj. równowartość 0,5 zł na jedną akcję) w drugiej połowie 2007 roku, w formie do uzgodnienia.Rok 2006 przyniósł TP sukcesy zarówno pod względem finansowym jak i operacyjnym. Z powodzeniem wprowadzono na rynek innowacyjne produkty i usługi, co w przyszłości pomoże zrównoważyć nieuchronny spadek przychodów z usług głosowych telefonii stacjonarnej. Ponadto, kontynuowany jest proces zmian, który ma zapewnić odpowiednią elastyczność w reagowaniu na wszelkie przewidywalne i nieprzewidywalne wyzwania.

Pewne oznaki świadczą o tym, że tempo zmian w otoczeniu regulacyjnym i konkurencyjnym wprowadza element niepewności, którą w krótkiej perspektywie trudno przezwyciężyć. Niektóre decyzje, które weszły w życie pod koniec 2006 roku, będą miały bezpośredni wpływ na wysokość przychodów TP w 2007 roku. Skutki obniżenia opłat za zakończenie połączeń w sieciach komórkowych odbiły się wyraźnie na przychodach w czwartym kwartale 2006 roku – po czterech kolejnych kwartałach wzrostu przychodów, przychody w tym kwartale pozostały na niezmienionym poziomie (względem czwartego kwartału 2005 roku).


Inne decyzje dotyczące stawek hurtowej odsprzedaży abonamentu (WLR) i odsprzedaży usług szerokopasmowego dostępu do Internetu (dostęp bitstream), a także oferty ramowej w zakresie połączenia sieci spowodują wzrost presji po stronie przychodów w 2007 roku. Ponadto, wejście na rynek czwartego operatora komórkowego oraz nowych operatorów wirtualnych przyczyni się do nasilenia się konkurencji w tym segmencie.

TP będzie przeciwdziałać powyższym zagrożeniom po stronie przychodów poprzez szersze wykorzystywanie rozbudowanej bazy klientów oraz rozwijanie produktów konwergentnych (zaspokajających potrzeby coraz bardziej wymagających użytkowników) w oparciu o niekwestionowaną przewagę technologiczną. W najbliższym roku podstawą sukcesu będzie w dalszym ciągu wzrost przychodów w segmentach usług szerokopasmowych i telefonii komórkowej.

Wskaźnik penetracji dla usług szerokopasmowych nadal dynamiczne rośnie, co może zostać wykorzystane przez TP; w segmencie telefonii komórkowej wskaźnik penetracji dla kart SIM szybko zbliża się w Polsce do 100%, ale rynek jest wciąż daleki od nasycenia. W miarę dalszego zanikania barier pomiędzy branżą telekomunikacyjną, medialną i rozrywkową, na znaczeniu będą zyskiwać oferty zintegrowane, a TP znajduje się w dobrej sytuacji, by w pełni wykorzystać tę tendencję.

Większa elastyczność w dostosowywaniu struktury kosztów powinna zapewnić utrzymanie wskaźnika GOM na obecnym poziomie. W 2007 roku i w latach następnych jednym z kluczowych priorytetów TP będzie zwiększanie oszczędności wynikających ze stosowania systemów informatycznych. Ponadto dalszej poprawie ulegnie alokacja zasobów – zarówno w aspekcie kosztów zatrudnienia pracowników jak i pozostałych kosztów.

W 2007 roku, znaczna większość wydatków inwestycyjnych zostanie ponownie skierowana na kluczowe projekty w obszarach wzrostu. Jednocześnie Grupa TP będzie nadal starannie analizować wszelkie zewnętrzne możliwości wzrostu – spełniające rygorystyczne kryteria operacyjne i finansowe przyjęte przez TP dla tego typu inwestycji.


Uwzględniając presję po stronie przychodów oraz elastyczność kosztów, TP zakłada następujące cele: spadek przychodów przy utrzymaniu wskaźnika GOM na poziomie celu z początku 2006 roku (który udało się ponownie osiągnąć). Nakłady inwestycyjne utrzymają się na poziomie, który pozwoli TP na finansowanie przekształceń oraz projektów w obszarach wzrostu.

Cel na rok 2007
Liczba klientów usług szerokopasmowych >2,2 mln
Liczba klientów telefonii komórkowej 13,5 mln
Przychody ok. -1%
Wskaźnik GOM 42% – 44%
Nakłady inwestycyjne 16% – 19%

Dodaj komentarz