Polska przed Trybunałem za abonenta

19 listopada 2007 0 przez Michał Tomaszkiewicz

Polska nie wywiązała się z wymogu dostosowania prawa telekomunikacyjnego do regulacji unijnych dotyczących sieci i usług łączności elektronicznej – po latach oczekiwania Komisja Europejska zaskarżyła Polskę do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu.

„Wniesienie skargi przez Komisję jest zawsze jakąś porażką zarówno dla niej, jak i państwa, przeciwko któremu jest ona skierowana. To oznacza, że wcześniejsze mechanizmy, które mają doprowadzić do porozumienia pomiędzy stronami, zawiodły” – uważa doktor Jerzy Wojciechowski z Uniwersytetu Warszawskiego.

Termin wyznaczony na dostosowanie polskiego prawa do wytycznych unijnych minął 30 kwietnia 2004 roku, Polska przekazała w tym samym roku do UE projekt nowej ustawy. Z powodu braków trzeba ją było szybko nowelizować; już w grudniu 2005 roku uchwalono poprawione przepisy.

Mimo nowelizacji, w przepisach zabrakło unijnej definicji abonenta, która różni się od polskiej. Według prawa unijnego, abonentem jest każda osoba prawna lub fizyczna, która jest stroną umowy z podmiotem udostępniającym publicznie usługi łączności elektronicznej. Z kolei polskie prawo telekomunikacyjne stanowi, że za abonenta uznawany jest jedynie podmiot, który jest stroną takiej umowy pod warunkiem, że jest ona zawarta w formie pisemnej. Według UE, abonentem jest więc także osoba korzystająca z usług pre-paid.