Optimus wiąże się z ABC Data

16 lipca 2007 0 przez Michał Tomaszkiewicz

Optimus zawarł z ABC Data umowę strategiczną, określającą zasady współpracy oraz związania kapitałowego spółek.

ABC Data gwarantuje Optimusowi dostawę komponentów na warunkach nie gorszych od posiadanych u dotychczasowych dostawców, według najbardziej konkurencyjnych cen rynkowych. Marża ABC Daty na komponentach produkcyjnych sprzedawanych Optimus nie będzie przekraczać 2 %. Zapłata za zakupione od ABC Data komponenty następować będzie w terminie 21 dni od daty wystawienia faktury.

Optimus zaprzestanie bezpośredniej sprzedaży swoich produktów do dotychczasowych partnerów handlowych. ABC Data zagwarantuje dotychczasowym partnerom handlowym Optimus warunki kupieckie nie gorsze od dotychczas oferowanych przez Optimus. Optimus pozostawi w swojej gestii zarządzanie sprzedażą, pozyskiwanie partnerów sprzedażowych oraz nadzór i kontrolę nad kanałami dystrybucji.

ena sprzedaży produktów gotowych Optimus dla ABC Data ustalana będzie jako suma wartości komponentów, kosztów produkcji, logistyki oraz obsługi gwarancyjnej, powiększona o marżę Optimus. Zapłata za zakupione od Optimus produkty następować będzie w terminie 17 dni od daty wystawienia faktury. ABC Data udostępni Optimus własny system sprzedaży Interlink, ABC Data udostępni produkty Optimus we własnym kanale sprzedaży w Polsce i za granicą.
Zarząd Optimus zwoła Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, którego przedmiotem będzie głosowanie nad emisją warrantów subskrypcyjnych na rzecz ABC Data. Intencją Stron jest emisja przez Optimus warrantów subskrypcyjnych w ilości gwarantującej w okresie 4 lat od daty podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie, objęcie przez ABC Data akcji Optimus stanowiących 25% rzeczywistego kapitału zakładowego Spółki, pod warunkiem, że kapitalizacja Optimus wzrośnie trzykrotnie w stosunku do rynkowej wyceny Spółki na GPW z dnia 29 czerwca 2007 roku.

Umowa została zawarta na czas nieokreślony, przy czym każdej ze Stron przysługuje prawo jej wypowiedzenia z zachowaniem 12-miesięcznego terminu wypowiedzenia.