NIK: ePolska niechlujna

3 listopada 2006 0 przez Michał Tomaszkiewicz

Bez pomysłu, bez rozpoznania prawdziwych potrzeb, bez wewnętrznej spójności i bez rzeczywistej woli realizacji: tak Najwyższa Izba Kontroli określiła rządową Strategię Informatyzacji Rzeczpospolitej Polskiej – ePolska na lata 2004-2006.
„Dobrze, że taki program powstał – i więcej dobrego o projekcie nie da się powiedzieć” – od takiego stwierdzenia rozpoczął wczoraj konferencję prasową Jacek Jezierski, wiceprezes NIK, prezentując wyniki kontroli Izby odnośnie Strategii ePolska 2004, zakresu usług świadczonych drogą elektroniczną przez organy administracji rządowej oraz przygotowania do wdrażania wybranych usług.

„Strategia ePolska 2004 została opracowana bez właściwej analizy stanu wykonania wcześniejszych planów związanych z informatyzacją, potrzeb społecznych oraz zaleceń Komisji Europejskiej. W Strategii nie wyznaczono wiodących podmiotów odpowiedzialnych za realizację zadań oraz oczekiwanych efektów końcowych” – czytamy w raporcie NIKu.

Przygotowana strategia okazała się być wewnętrznie niespójna – kontrola wykazała, że na 16 działań priorytetowych, w siedmiu przypadkach terminy ich realizacji były krótsze, niż terminy odpowiadających im działań pośrednich.

NIK zarzuca, że określany przez samych autorów programu za kluczowy dla informatyzacji kraju projekt Wrota Polski – przeniesienie usług świadczonych przez administrację publiczną na zintegrowaną platformę internetową – nie został do dziś wdrożony, mimo że Pierwotny termin realizacji Wrót Polski wyznaczono na I połowę 2005 roku.

Ponadto wykonawczy program realizacji projektu Wrota Polski zawiera błędy merytoryczne, które mogą wpłynąć na możliwość terminowej implementacji tego przedsięwzięcia oraz prawidłowość oszacowania kosztów i zysków. Brak budowy Wrót Polski powoduje, że nie są realizowane w drodze elektronicznej, w sposób zintegrowany, usługi administracyjne – m.in. realizacja zamówień publicznych. Możliwość wykonywania zamówień publicznych za pośrednictwem Wrót Polski, mogłaby przynieść, według szacunków Ministerstwa Nauki i Informatyzacji, oszczędności około 10 mld zł rocznie.

NIK stwierdził, że raporty dotyczące stanu wdrażania Strategii ePolska 2004 przekazywane Radzie Ministrów przez MNiI sporządzane były nierzetelnie, co doprowadziło do braku działań dyscyplinujących w stosunku do podmiotów odpowiedzialnych za brak realizacji 77% zadań na koniec 2004 roku.

Z negatywną oceną NIK spotkał się sposób realizacji działań przez Ministerstwo Gospodarki i Pracy, dotyczących wykorzystania mediów elektronicznych do ułatwienia dostępu do ofert pracy, a także zaniechanie działań legislacyjnych dotyczących koniecznej nowelizacji ustawy o podpisie elektronicznym. Wynikiem jest przesunięcia terminu akceptacji podpisu elektronicznego przez administrację na maj 2008.

Pełny raport Najwyższej Izby Kontroli można pobrać z tej lokalizacji. NIK udostępnia też sprawozdanie video z wczorajszej konferencji prasowej (format WMV)