NFZ i Kamsoft w zmowie

Kary o łącznej wysokości miliona złotych nałożył Prezes UOKiK na uczestników niedozwolonego porozumienia – Narodowy Fundusz Zdrowia i Przedsiębiorstwo Informatyczne Kamsoft.

Podstawą działań Urzędu był wniosek złożony przez spółkę Klif z Lublina. Zarzuciła ona Narodowemu Funduszowi Zdrowia oraz Przedsiębiorstwu Informatycznemu Kamsoft zawarcie niedozwolonego porozumienia, które ograniczało konkurencję na rynku programów komputerowych stosowanych w branży medycznej. Nieprawidłowości potwierdziło prowadzone od stycznia 2005 roku przez Urząd postępowanie antymonopolowe.

Podczas badania sprawy Prezes UOKiK ustalił, że NFZ podpisał umowy dotyczące programu komputerowego obsługującego serwer i świadczenia innych usług informatycznych m.in. ze spółką Kamsoft. Jednym z elementów zawartych kontraktów było organizowanie przez przedsiębiorcę szkoleń dla pracowników placówek medycznych, na których polecano oprogramowanie Kamsoftu. Jego instalacja dawała możliwości komputeryzacji w przyszłości całej placówki medycznej. Ponadto oferowano bezpłatną jednostanowiskową wersję programu, która jak przekonywali szkoleniowcy miała najlepiej współpracować ze stosowanym przez Fundusz oprogramowaniem. Praktyka trwała od 2004 roku.

Opisane praktyki spowodowały, że placówki współpracujące z Funduszem masowo rezygnowały z oferty informatycznej spółek konkurencyjnych i przechodziły na program Kamsoftu, polecany także przez NFZ i udostępniany bezpłatnie na jego stronach internetowych w wersji jednostanowiskowej. Otworzyło to spółce drogę do opanowania rynku programów komputerowych obsługujących placówki medyczne. W opinii Prezesa UOKiK istniejące nielegalne porozumienie przyczyniło się do ograniczenia dostępu do tego rynku innym przedsiębiorcom nieobjętym zmową.
Wobec powyższego, Prezes UOKiK wydał decyzję nakazującą zmianę kwestionowanej praktyki. Na przedsiębiorców zostały nałożone kary pieniężne – Kamsoft 500 tys. zł, NFZ 500 tys. zł. Decyzja nie jest ostateczna. Przedsiębiorcom przysługuje prawo odwołania się od niej do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Dodaj komentarz