Dobre wyniki finansowe Symantec

4 lutego 2009 0 przez Grzegorz Pietrzak

Firma Symantec Corp. ogłosiła wyniki za trzeci kwartał roku finansowego 2009, który zakończył się 2 stycznia 2009 roku. Przychód firmy wg standardów GAAP w tym kwartale wyniósł 1,51 mld $, natomiast przychód obliczony niezależnie od standardów GAAP osiągnął wysokość 1,54 mld $. Wyniki osiągnięte przez firmę Symantec w trzecim kwartale przekroczyły oczekiwania w zakresie wszystkich głównych wskaźników finansowych.

Wyniki obliczone według standardów GAAP: Strata netto według standardów
GAAP za trzeci kwartał wyniosła 6,81 mld $ w porównaniu do zysku
netto w wysokości 132 mln $ za ten sam kwartał ubiegłego roku.

Strata netto według standardów GAAP za trzeci kwartał roku finansowego
2009 obejmuje niepieniężne obciążenia z tytułu utraty wartości firmy w
wysokości około 7 mld $. Na podstawie różnych czynników, w tym
bieżącej sytuacji ekonomicznej i spadku kapitalizacji rynkowej firmy,
stwierdzono konieczność wykonania wewnętrznej analizy dotyczącej utraty
wartości firmy. Analiza ta nie została jeszcze przygotowana i jej
ukończenie jest spodziewane w czwartym kwartale roku finansowego 2009.
Po zakończeniu prac nad analizą dotyczącą utraty wartości firmy
wysokość tego obciążenia może zostać skorygowana.

Przychody przyszłych okresów obliczone według standardów GAAP na koniec kwartału wyniosły
2,92 mld $. Przepływ środków pieniężnych z działalności operacyjnej
za trzeci kwartał wyniósł 402 mln $ w porównaniu z 462 mln $ za ten
sam kwartał roku ubiegłego.

Wyniki obliczone niezależnie od standardów GAAP: Zysk netto za trzeci
kwartał roku fiskalnego 2009 wyniósł 350 mln $ – o 20% więcej w
porównaniu z 292 mln $ za analogiczny kwartał roku ubiegłego. 
Rozwodniony zysk na akcję obliczony niezależnie od standardów GAAP
wyniósł 0,42 $ – o 27% więcej w porównaniu z analogicznym kwartałem
roku ubiegłego, kiedy to był równy 0,33 $.

Przychody przyszłych okresów obliczone niezależnie od standardów GAAP
na koniec trzeciego kwartału roku fiskalnego 2009 wyniosły 2,96 mld
$, o 2% więcej niż w analogicznym kwartale roku ubiegłego, kiedy to
wyniosły 2,90 mld $.

W omawianym kwartale udział sektora zarządzania pamięciami masowymi i
serwerami w przychodzie firmy stanowił 37% przychodu całkowitego
obliczonego niezależnie od standardów GAAP – o 1% więcej niż
w roku ubiegłym. Segment rozwiązań dla klientów indywidualnych jest
odpowiedzialny za 29% przychodu całkowitego obliczonego w taki sam
sposób, tj. o 2% więcej w porównaniu z poprzednim rokiem. Dział
rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa i zgodności zapewnił 26% przychodu
całkowitego obliczonego niezależnie od standardów GAAP i zmniejszył się
o 5% w stosunku rocznym. Przychody z działalności usługowej stanowiły
8% łącznego przychodu i wzrosły o 20% w stosunku rocznym.

Udział regionu Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki stanowił 31%
przychodu całkowitego, co oznacza 9% spadek w stosunku rocznym.
Przychód z regionu Pacyfiku, Azji oraz Japonii w omawianym kwartale
stanowił 14% przychodu całkowitego obliczonego niezależnie od
standardów GAAP i zwiększył się od zeszłego roku o 1%. Udział obu
Ameryk, w tym Stanów Zjednoczonych, Ameryki Łacińskiej i Kanady w
przychodzie całkowitym wyniósł 55% i wzrósł o 7% w porównaniu z rokiem
ubiegłym.

Zmiany kursów walut wpłynęły negatywnie na kwotę przychodu obliczoną
niezależnie od standardów GAAP, zmniejszając ją o około 4 punkty
procentowe w stosunku rocznym, jak również na przychody przyszłych
okresów obliczone w ten sam sposób, które zmniejszyły się o 2 punkty
procentowe w stosunku rocznym. Zmiany kursów walut wpłynęły negatywnie
na kwotę przychodu z regionu Europy, Bliskiego Wschodu
i Afryki, zmniejszając ją o około 10 punktów procentowych, oraz na
przychody w regionie Azji, Pacyfiku i Japonii, które zmniejszyły się o
około 2 punkty procentowe w stosunku rocznym.

W omawianym okresie firma Symantec podpisała na całym świecie 448
kontraktów o wartości jednostkowej przekraczającej 300 000 $. Spośród
tych kontraktów wartość 104 umów wynosiła powyżej 1 miliona $.
W trzecim kwartale roku fiskalnego 2009 84% dużych transakcji dotyczyło zakupu wielu produktów.

Plany na czwarty kwartał roku finansowego 2009 opracowano przy założeniu wartości Euro na poziomie 1,32 $ w
kwartale kończącym się w marcu 2009 roku w stosunku do obecnego
ważonego kursu średniego wynoszącego 1,50 $ oraz kursu z końca
kwartału kończącego się w marcu 2008 roku, wynoszącego 1,58 $.

Szacowany przychód obliczony według standardów GAAP za czwarty kwartał
roku finansowego 2009 kończącego się 3 kwietnia 2009 roku wynosi od
1,475 mld $ do 1,525 mld $. Rozwodniony zysk przypadający na akcję
szacuje się według standardów GAAP na kwotę od 0,12 do 0,14 $.
Przewidywane przychody przyszłych okresów obliczone zgodnie ze
standardami GAAP mieszczą się w przedziale od 2,972 do 3,072 mld $.

 

Szacowany przychód w tym kwartale obliczony niezależnie od standardów GAAP wynosi od 1,49 do
1,54 mld $. Szacowany rozwodniony zysk na akcję obliczany niezależnie od standardów GAAP wynosi
od 0,33 do 0,35 $. Szacowane przychody przyszłych okresów obliczone
niezależnie od standardów GAAP zawierają się w przedziale od 3,0 do 3,1
mld $.