Comp połączy się z CSS

30 czerwca 2007 0 przez Michał Tomaszkiewicz

Walne Zgromadzenie spółki Comp zdecydowało o połączeniu ze spółką Computer Service Support i przeniesieniu całego majątku CSS na Comp w zamian za akcje.

„Połączenie spółek zostaje przeprowadzone przy jednoczesnym podwyższeniu kapitału zakładowego Comp SA o kwotę nie wyższą niż 3.450.295 zł mającą pokrycie w ustalonej dla potrzeb połączenia wartości majątku Computer Service Support SA, to jest do kwoty nie wyższej niż 11 869 757,50 zł, w drodze emisji nie więcej niż 1.380.118 nowych akcji serii K o numerach kolejnych od numeru K 0 000 001 do numeru K 1 380 118 o wartości nominalnej 2,50 zł każda” – głosi uchwała Walnego zgromadzenia Comp.

Nowo wyemitowana seria składać się będzie z akcji na okaziciela; walory zostaną przydzielone aktualnym akcjonariuszom Computer Service Support.

Stosunek wymiany został ustalony na poziomie 0,3708 akcji połączeniowych za 1 akcję CSS.