AB wyemituje obligacje

AB, wrocławski dystrybutor sprzętu komputerowego, zamierza wyemitować obligacje korporacyjne o wartości 30 mln zł.

Celem emisji jest zwiększenie poziomu kapitałów obrotowych i dywersyfikacja źródeł finansowania. Trzyletni program emisji obligacji przewiduje wielokrotne emisje papierów dłużnych dokonywane przez AB na zasadach przedstawionych w Propozycji Nabycia Obligacji. Ostatecznym dniem wykupu obligacji będzie 18 stycznia 2010 roku.

„Uruchomiony program emisji obligacji stanowi kolejny etap w dywersyfikacji źródeł finansowania bieżącej działalności spółki. Celem emisji jest zwiększenie poziomu kapitałów obrotowych i finansowanie działalności bieżącej. Mamy bardzo ciekawe plany rozwoju i ekspansji AB, dlatego też w każdej chwili możemy potrzebować wolnych środków – tłumaczy Andrzej Przybyło, prezes AB – „Kilkuletni plan emisji obligacji zapewnia spółce pełne bezpieczeństwo i wygodę w pozyskiwaniu kapitału oraz zmniejsza naszą zależność od długu bankowego. Wraz w uruchomioną w zeszłym roku linią factoringową o wartości 60 mln zł jesteśmy bardzo dobrze przygotowani na finansowanie naszej działalności dystrybucyjnej”.

Spółka będzie mogła emitować obligacje dyskontowe (zerokuponowe), od których nie są naliczane odsetki, z okresem zapadalności nie krótszym niż 7 dni oraz obligacje odsetkowe (kuponowe), od których naliczane są odsetki według stałej lub zmiennej stopy procentowej, z okresem zapadalności nie krótszym niż 7 dni. Wysokość dyskonta oraz oprocentowanie obligacji będą każdorazowo ustalone przed dniem emisji.
Wartość nominalna obligacji została ustalona na 10 tys. zł. Cena emisyjna będzie określona każdorazowo w propozycji nabycia danej serii obligacji. Funkcję Agenta Emisji, Agenta Płatniczego, Depozytariusza oraz Dealera pełni Raiffeisen Bank Polska. Papiery są niezabezpieczone.

Dodaj komentarz