Poczta Polska i MON współpracują w zakresie obrony cyberprzestrzeni

W dniu 30 kwietnia 2021 r. Minister Obrony Narodowej RP reprezentowany przez dyrektora Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni oraz prezes Poczty Polskiej podpisali porozumienie o współpracy w zakresie obrony cyberprzestrzeni. Biorąc pod uwagę, że MON współtworzy krajowy system cyberbezpieczeństwa, a Poczta Polska jest operatorem wyznaczonym (w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe), współpraca obu instytucji przyczyni się do znaczącego podniesienia poziomu bezpieczeństwa cyberprzestrzeni RP.

Podejmowane wspólnie działania obejmą w szczególności wymianę informacji w zakresie cyberbezpieczeństwa. Zgodnie z porozumieniem oba podmioty będą wymieniać się doświadczeniem i wiedzą, organizując szkolenia, konferencje i praktyki dla swoich pracowników. Podejmą również współpracę w obsłudze zdarzeń związanych z cyberbezpieczeństwem, dzięki organizacji wspólnych ćwiczeń.

poczta polska

Gwarantem realizacji zadań zawartych w porozumieniu z ramienia NCBC jest Zespół Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego MON (CSIRT). Funkcjonuje on w ramach Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni.

Poczta Polska i MON zapewnią bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni

Naszym celem jest zapewnienie państwu i obywatelom bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni. Robimy to nie tylko poprzez stałe monitorowanie resortowych sieci teleinformatycznych i zapobieganie incydentom, ale też przez aktywną wymianę wiedzy, informacji i doświadczeń z naszymi partnerami. CSIRT MON we współpracy z pozostałymi podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa prowadzi dynamiczną analizę ryzyka i reaguje na zgłoszone incydenty. Umowa pozwoli zacieśnić współpracę między zespołami.

gen. bryg. Karol Molenda, dyrektor Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni.

Strony zadeklarowały również współdziałanie w zakresie inicjowania i prowadzenia projektów, a także wymiany związanych z nimi doświadczeń, dobrych praktyk i standardów. W obszarze zainteresowania stron znajdą się przede wszystkim projekty IT oraz te związane z cyberbezpieczeństwem.

Zagrożenie cyberprzestępczością cały czas rośnie. Warto zatem walczyć o zaufanie klientów, dbając o ich poczucie bezpieczeństwa. Poczta Polska ma potencjał, by być jednym z najważniejszych podmiotów w cyfrowej transformacji państwa. Aby ten cel osiągnąć, musi także dołączyć do liderów rynku w tym obszarze. Współpraca z Ministerstwem Obrony Narodowej będzie kluczowa w tym procesie.

Krzysztof Falkowski, wiceprezes zarządu Poczty Polskiej.

Źródło: Informacja prasowa

Dodaj komentarz